Oferta studiów podyplomowych

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych realizowanych przez Kujawską Szkołę Wyższą Filię w Nowym Targu. Studia podyplomowe w Nowym Targu zapewniają zdobycie niezbędnych kwalifikacji poszukiwanych na dzisiejszym rynku pracy.

Administracja samorządowa

2 semestry – 240 godzin

Studia te polegają na wyposażeniu studiujących w nowoczesną wiedzę z zakresu administracji, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, kontroli w administracji, partnerstwa w administracji itp.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych a także innych samorządowych instytucjach. Studia mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie wyższe.

Możliwość pracy po studiach:

Absolwent, wyposażony w ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu nie tylko administracji samorządowej, ale i innych organizacji rządowych i pozarządowych, jest przygotowany do pracy w różnych obszarach i na różnych szczeblach administracji samorządowej.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1700,00 zł

 

Agrobiznes

2 semestry – 250 godzin

Celem studiów jest przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, która będzie potrafiła projektować i wdrażać efektywne rolniczo, ekonomicznie i energetycznie agro- i zootechnologie. Absolwent studiów podyplomowych uzyska również wiedzę z zakresu polityki rolnej UE i nabędzie umiejętności wykorzystania mechanizmów rynkowych Wspólnej Polityki Rolnej UE dla poprawy efektywności gospodarowania. W toku studiów słuchacz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiadające potrzebom konkurencyjnej gospodarki oraz aktualnym tendencjom w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo.

Możliwość pracy po studiach:

Absolwenci studiów podyplomowych mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle rolno- -spożywczym, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych oraz energetycznych, firmach agrokonsultingowych, pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach płatniczych.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł

 

Animator życia osoby w wieku senioralnym

2 semestry

Studia podyplomowe adresowane są do osób, które chcą pracować z osobami starszymi oraz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu różnych sposobów aktywizowania osób w wieku senioralnym celem podnoszenia jakości ich życia. Niewątpliwie współcześnie obserwuje się zjawisko „starzenia się” społeczeństwa, stąd propozycja studiów podyplomowych wpisuje się w aktualne trendy i nastawienia społeczne. W toku studiów słuchacze zostaną zapoznani ze sposobem i poziomem funkcjonowania osób w wieku senioralnym, w aspektach poznawczych, społecznych, emocjonalnych, zdrowotnych, kulturalnych. Nabędą umiejętności w zakresie aktywizowania osób starszych w wymienionych obszarach życia i działania.

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich.

Możliwości pracy po studiach:

Instytucje, ośrodki, placówki, w których przebywają osoby w wieku senioralnych;
własna działalność — praca animatora życia seniora.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów – 1.900 zł

 

Audyting i ocena energetyczna budynków

2 semestry – 250 godzin

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z tematyki związanej z oszczędzaniem energii w budynkach na etapie ich projektowania, eksploatacji, a także termomodernizacja budynków istniejących. Racjonalne działanie w tym zakresie wymaga aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa, fizyki budowli, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, akustyki, instalacji oświetleniowych oraz elementów ekonomii, a także znajomości europejskich i polskich aktów prawnych w tej dziedzinie.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Audyting i ocena energetyczna budynków są adresowane do absolwentów następujących kierunków studiów: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, energetyka i pokrewne.

Możliwość pracy po studiach:

Ukończenie studiów podyplomowych Audyting i ocena energetyczna budynków, których zakres tematyczny został zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury, umożliwia: »»przygotowanie do wykonywania audytów energetycznych, zgodnie z ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 1998 r., Nr 152, poz. 1121 z późn. zm.), »»uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC oraz ustawy o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1373).

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli

3 semestry

Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli pragnących zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena pracy” w szkołach.
Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się m.in. z podstawowymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, metodami i specyfiką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, poznają fizyczne i chemiczne zagrożenia w środowisku pracy oraz zasady związane z bezpieczeństwem pożarowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie i energetyce. Odrębny blok zajęć dydaktycznych zapozna słuchaczy z dydaktyką szkoleń i nauczania przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych typach szkół. Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pełnienia obowiązków „starszego inspektora — głównego specjalisty ds. bhp”, a nauczyciele także możliwość nauczania bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach.

Adresaci studiów:

Nauczyciele chcący poszerzyć kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwości pracy po studiach:

Placówki oświatowe, formy kursowo-szkoleniowe.

 

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów – 2.000 zł

 

Bezpieczeństwo i Higiena Żywności

2 semestry

 

Absolwent studiów zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności związane z systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz nabywa niezbędne kwalifikacje potrzebne w pracy związanej z nadzorowaniem jakości oraz dbaniem o bezpieczeństwo żywności. Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w wymiarze 320 godzin, w tym 90 godzin praktyki zawodowej.

 

Przykładowy program studiów:

Podstawy technologii żywności

– Metody utrwalania i przechowywania żywności,

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich praktyczne wdrażanie (GMP, GHP, HACCP)

Audyt jakości

– Praktyka zawodowa

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które pracują w branży związanej z:

-żywnością

– kontrolą jakości

– systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności

– Siecią handlową

Możliwości po studiach:

Absolwenci tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności potrzebne w podjęciu pracy na stanowisku m.in. audytora systemu HACCP, GMP, GHP, osoby odpowiedzialnej za jakość

i bezpieczeństwo żywności( Państwowa Inspekcja Sanitarna), pełnomocnik ds. jakości i bezpieczeństwa żywności.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3,200,00 zł

 

Choreoterapia

2 semestry

Choreoterapia obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartości lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym zastosowaniu w terapii, to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność
i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z ludźmi.
Absolwent studiów zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną a także umiejętności praktyczne z zakresu terapii poprzez taniec i ruch. Słuchacz potrafi wykorzystać zasady terapeutyczne w opiece i w pracy z osobą chorą. Potrafi posługiwać się różnymi rodzajami tańca, układami choreograficznymi jako metodami terapii. Rozwija zdolności komunikacyjne, wrażliwość oraz profesjonalizm w nawiązywaniu relacji terapeutycznej poprzez taniec. Zostaje przygotowany do pracy z osobami np. z zaburzeniami emocjonalnymi, dolegliwościami fizycznymi, wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, a także z osobami starszymi, dla których terapia tańcem stanowi ważny element integralnej i kompleksowej rehabilitacji.
Celem studiów jest również zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych w szkołach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych
i ośrodkach kultury. Studia pomogą w prowadzeniu grup tanecznych i wykorzystaniu tańca w procesie wychowawczym. Ćwiczenia z choreoterapii, taneczne mogą stanowić również część zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych,
a w szczególności: pedagogów, nauczycieli różnych typów szkół, świetlic oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologicznopedagogicznych, terapeutów, fizjoterapeutów.

Możliwości pracy po studiach:
Warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, ośrodki terapeutyczno-lecznicze, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne, świetlice socjoterapeutyczne.

Opłata za cały tok studiów – 1.900 zł

 

Controlling logistyczny przedsiębiorstwa

2 semestry – 220 godzin

Studia podyplomowe są skierowane do osób zajmujących się w przedsiębiorstwach planowaniem i realizacją produkcji, magazynowania, zaopatrzenia oraz dystrybucji przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych, gdzie controling logistyczny zapewnia integrację wzajemnych powiązań i zadań. Oferta dotyczy także osób zarządzających przedsiębiorstwem, optymalizujących zależności produkcyjno-rynkowe oraz tych kształtujących szeroko rozumiany marketing.

Absolwent studiów podyplomowych Controlling logistyczny przedsiębiorstwa będzie umiejętnie wspierał realizację procesów logistycznych (zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie, dystrybucja, marketing) oraz przyczyniał się do zwiększania i utrwalania wkładu logistyki w sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. Kompetencje absolwenta obejmują swoim zakresem nie tylko koszty funkcjonowania wydziałów logistycznych, ale przede wszystkim nadzoruje i steruje on efektywnością całego obszaru przepływu dóbr i usług w przedsiębiorstwie. Controlling logistyczny spełnia swoją funkcję koordynacyjną w przekroju podejmowania decyzji (zarządzania), co umożliwia osiągnięcie misji i wykonania celów przedsiębiorstwa.

Adresaci studiów:

Skierowane do osób zajmujących się w przedsiębiorstwach planowaniem i realizacją produkcji, magazynowania, zaopatrzenia oraz dystrybucji przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych, gdzie controlling logistyczny zapewnia integrację wzajemnych powiązań i zadań. Oferta dotyczy także osób zarządzających przedsiębiorstwem, optymalizujących zależności produkcyjno-rynkowe oraz tych kształtujących szeroko rozumiany marketing.

Możliwość pracy po studiach:

Przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania z zastosowaniem controllingu, w szczególności controllingu strategicznego, operacyjnego, finansowego, logistycznego, inwestycyjnego oraz personalnego.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł

 

Diagnoza i terapia pedagogiczna

3 semestry

Studia podyplomowe ukierunkowane są na przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującymi trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych takich, jak czytanie, pisanie, liczenie oraz przejawiającymi inne zaburzenia i deficyty rozwojowe. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu rozpoznawania symptomów nieprawidłowości w procesie uczenia się oraz zachowania dzieci i młodzieży, jak również podejmowania adekwatnych do diagnozy działań wspierających, terapeutycznych.

Oprócz zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole, a także obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, słuchacze studiów poznają m.in. psychologiczne uwarunkowania trudności i niepowodzeń szkolnych, podstawy i założenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej, kompetencje niezbędne w pracy terapeuty pedagogicznego. Zyskują świadomość z zakresu roli współpracy z rodziną dziecka z dysharmoniami
i zaburzeniami rozwojowymi. Poznają najważniejsze i efektywne metody wykorzystywane w pracy diagnostyczno-terapeutyczno-profilaktycznej, a także zasady i strategie prowadzenia terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki oraz przejawiającymi zaburzenia rozwoju emocjonalno-społecznego.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów I oraz II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, innych pracowników pedagogicznych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej.

Możliwości pracy po studiach:

Szkoły, przedszkola jako terapeuta pedagogiczny, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice i inne placówki oświatowe.

Opłaty

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł

 

Dietetyka i planowanie żywienia

3 semestry – 350 godzin

Studia Podyplomowe „Dietetyka i Planowanie Żywienia” mają charakter kwalifikacyjny, których celem jest kształcenie specjalistyczne w zakresie żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i dietetyki oraz planowania żywienia i konstruowania diet i jadłospisów.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze nabywają praktyczną umiejętność dokonywanie oceny potrzeb żywnościowych różnych grup społecznych, prowadzenia żywienia osób zdrowych w ramach poradnictwa dietetycznego, prowadzenia żywienia osób ze szczególnymi wymaganiami odżywiania, właściwego odżywiania dzieci zdrowych, a także żywienia grup zorganizowanych oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych mających na celu poprawę zdrowia.

Program studiów obejmuje 350 godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych m.in. zajęcia z zakresu: anatomii i fizjologii człowieka, podstaw nauki o żywieniu człowieka i dietetyki, towaroznawstwie artykułów spożywczych, technologii gastronomicznej i produkcji potraw, obsługi konsumenta, toksykologii żywności, podstaw dietetyki, układanie jadłospisów. W programie uwzględniony jest również przedmiot „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych”.

Adresaci studiów:

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) oraz do pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z dietetyki i planowania żywienia, a także do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych dietetyką i żywieniem.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent posiada praktyczną umiejętność dokonywania oceny potrzeb żywnościowych, prowadzenia żywienia osób zdrowych w ramach poradnictwa dietetycznego, a także prowadzenia zajęć profilaktycznych mających na celu poprawę zdrowia.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3900,00

 

Doradztwo zawodowe

2 semestry

Studia podyplomowe zaprojektowano celem wyposażenia słuchaczy w wiedzę, umiejętności
i kompetencje z zakresu orientacji, poradnictwa oraz doradztwa zawodowego. Absolwenci uzyskają przygotowanie do działalności doradczej dla osób poszukujących pracy czy tych, którzy chcą efektywnie zaplanować i realizować określoną ścieżkę rozwoju zawodowego na każdym — także bardziej zawansowanym — etapie kariery zawodowej, z uwzględnieniem sytuacji życiowej czy sytuacji na rynku pracy.
Słuchacze nabywają umiejętności w zakresie pomocy osobom bezrobotnym, uczą się diagnozowania i rozpoznawania rynku pracy, nabywają sprawności dotyczące stosowania nowoczesnych technik doradztwa i aktywizacji zawodowej.
Absolwenci powyższych studiów podyplomowych zdobędą przygotowanie do pracy
z dziećmi i młodzieżą w charakterze doradcy zawodowego, w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z obszaru poradnictwa edukacyjnego i preorientacji zawodowej celem projektowania i wspierania ścieżki edukacyjno-zawodowej adekwatnie do możliwości systemu edukacyjnego, indywidualnych predyspozycji uczniów, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Adresaci studiów:

Oferta skierowana jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, innych placówkach oświatowych oraz do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy; oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, psychologów, pedagogów, nauczycieli,
wychowawców, innych pracowników pedagogicznych placówek oświatowych.

Możliwości pracy po studiach:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, inne placówki oświatowe; urzędy pracy, biura karier, agencje trudniące się zatrudnieniem, agencje pośrednictwa pracy.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

2 semestry

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia są ukierunkowane na wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnych i skutecznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń indywidualnych i zbiorowych, kształcenie umiejętności planowania i programowania działań dydaktycznych
w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, konstruowania własnych autorskich programów nauczania, nabywania umiejętności twórczej adaptacji propozycji programowych i właściwego korzystania z dostępnych podręczników, formułowania celów dydaktycznych kształcenia obronnego, wykorzystywania w praktycznej działalności nowoczesnych środków dydaktycznych oraz dostępnych pakietów multimedialnych.

Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” (który zastąpił dotychczasowe Przysposobienie obronne).

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent jest uprawniony do prowadzenia zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół. Absolwent przygotowany jest do pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł

 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

2 semestry

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, psychologii, rewalidacji indywidualnej, metodyki nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kogo chcemy wykształcić? Kim ma być absolwent jako człowiek i jako pedagog specjalny? Upraszczając, można sprawę sprowadzić do podejścia personalistycznego i kompetencyjnego. W pierwszym idzie o pedagoga jako człowieka — w kształceniu kładziemy nacisk na kształtowanie osobowości. W kształceniu kompetencyjnym zakładamy budowanie fachowości pojmowanej dwojako. Po pierwsze, jako znawcy ogólnej problematyki psychopedagogicznej, teorii pedagogiki specjalnej oraz wybranej dyscypliny szczegółowej. Po drugie, idzie o fachowość metodyczną. Zapotrzebowanie na pomoc i kształcenie specjalne
wzrasta. Pedagogowie specjalni widzą dziś swoje zatrudnienie nie tylko w tradycyjnych placówkach kształcenia specjalnego, ale również w szkołach masowych, w oświacie pozaszkolnej, w instytucjach i organizacjach społecznych, w służbie zdrowia, czy też nowych, dopiero rodzących się formach pomocy osobom z zaburzeniami rozwojowymi.

Adresaci studiów:

Słuchaczami studiów mogą być: nauczyciele z wyższym magisterskim i licencjackim przygotowaniem pedagogicznym, absolwenci wyższych uczelni z dyplomem magisterskim posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Możliwości pracy po studiach:

Placówki szkolnictwa specjalnego, przedszkola specjalne, specjalne ośrodki szkolno- -wychowawcze, placówki opieki całodobowej, ośrodki rehabilitacji i wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł

 

Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

3 semestry

Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Przygotowani zostaną do praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass-mediami i Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych.

W programie dużo uwagi poświęcono na wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się praktyki biblioteczne, zajęcia z informacji naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży. W programie uwzględniamy także zajęcia w zakresie stosowania nowych technologii informacyjnych w prowadzeniu zajęć bibliotecznych.

Adresaci studiów:

Studia są przeznaczone dla osób posiadających wyższe wykształcenie i pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w różnego typu bibliotekach i ośrodkach informacji: m.in. w bibliotekach publicznych, mediatekach, bibliotekach naukowych, ośrodkach informacji różnego typu.

Możliwości pracy po studiach:

Dodatkowe kwalifikacje stwarzające możliwość pracy w bibliotekach różnego typu — od biblioteki szkoły podstawowej poczynając, poprzez biblioteki pedagogiczne, aż do bibliotek szkół wyższych.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł

 

Edukacja w zakresie etyki

3 semestry

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz etyki na poziomie ponadgimnazjalnym. Program studiów obejmuje praktyczne strony nauczania etyki w szkołach, analizę współczesnych problemów etycznych wraz z ich teoretycznymi i historycznymi podstawami. Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstawowej problematyki etycznej. Zna metodykę nauczania tego przedmiotu w szkołach. Orientuje się we współczesnych dyskusjach etycznych dotyczących etyk religijnych i świeckich. Zna etykę zawodu
nauczyciela i ucznia, potrafi rozwiązywać dylematy etyczne wychowanków.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a chcących nauczać przedmiotu „Etyka” na poziomie edukacji realizowanej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia kierowane są także do nauczycieli zamierzających nauczać drugiego przedmiotu — „Etyki”, a także do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu etyki.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent może uczyć etyki w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł

 

Edukacja w zakresie nauczania biologii

2 semestry

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w wymiarze 320 godzin, w tym 90 godzin praktyki pedagogicznej

Wybrane przedmioty z programu studiów

– Anatomia i fizjologia człowieka
– Biologia komórki
– Biotechnologia
– Biologia ewolucyjna
– Dydaktyka biologii
– Edukacja prozdrowotna
– Ekologia ogólna
– Genetyka ogólna
– Podstawy zoologii – kręgowce
– Różnorodność biologiczna – podstawy algologii, mikologii
– Praktyka zawodowa
– Egzamin końcowy

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe przeznaczone dla nauczycieli biologii, którzy pragną pogłębić i zaktualizować wiedzę z zakresu biologii oraz dla
nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwenci zdobywają wszelkie kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu biologii na poziomie szkoły podstawowej.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł

 

Edukacja w zakresie nauczania chemii

2 semestry

 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy umożliwiającej skuteczne przeprowadzanie zajęć z chemii w strukturach szkoły podstawowej opartej o najnowsze metody i techniki nauczania.
Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w wymiarze 320 godzin, w tym 90godzin praktyki pedagogicznej.

 

W ybrane przedmioty z programu studiów:

– Chemia ogólna i nieorganiczna
– Chemia organiczna
– Ochrona środowiska
– Biochemia
– Chemia fizyczna
– Radiochemia
– Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami
– Chemia w życiu codziennym
– Dydaktyka chemii
– Praktyka zawodowa
– Egzamin końcowy

Adresaci studiów:

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły wyższe studia, posiadają zaplecze pedagogiczne oraz chcą nauczać w szkole i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu chemii.

Możliwości pracy po studiach:

Ukończenie studiów podyplomowych gwarantuje wiedzę i umiejętności potrzebne w nauczaniu chemii na poziomie szkoły podstawowej.

 

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł

 

Edukacja w zakresie nauczania fizyki

2 semestry

Studia z zakresu nauczania fizyki są studiami kwalifikacyjnymi i mają na celu przygotowanie do prowadzenia przedmiotu w szkołach podstawowych.

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w wymiarze 320 godzin, w tym
90 godzin praktyki pedagogicznej.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

– Podstawy fizyki

– Fizyka współczesna

– Laboratorium fizyczne

– Wybrane elementy astronomii i astrofizyki

– Optyka

– Praktyka zawodowa

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Edukacja w zakresie nauczania fizyki” skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, które nauczają bądź pragną uczyć w szkole, chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu fizyki.

Możliwości po studiach:

Absolwent studiów podyplomowych „Edukacja w zakresie nauczania fizyki” zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności wymagane w pracy nauczyciela fizyki.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2,400,00 zł

 

Edukacja w zakresie nauczania geografii

2 semestry
Ukończenie studiów podyplomowych zapewnia wszelkie przygotowanie metodologiczne i merytoryczne wymagane w nauczaniu geografii na poziomie szkoły podstawowej.
Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w wymiarze 320.godzin, w tym 90.godzin praktyki pedagogicznej.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

– Krajoznawstwo z elementami topografii
– Geologia
– Geografia fizyczna
– Podstawy kształtowania i ochrony środowiska
– Geografia społeczno – gospodarcza
– Geografia Polski
– Geografia regionalna
– Ćwiczenia terenowe
– Praktyka zawodowa
– Dydaktyka geografii
– Egzamin końcowy

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób, które chcą nauczać geografii w szkołach, a w szczególności nauczycieli pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć niezbędne doświadczenie.

Możliwości pracy po studiach:
Dzięki zgodności podstawy programowej ze standardami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent w ramach ukończenia studiów podyplomowych nabywa uprawnienia wymagane do nauczania geografii w szkołach.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł

 

Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki

2 semestry

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej. Słuchacz pogłębi posiadaną wiedzę matematyczną i informatyczną. Pozna możliwość stosowania matematyki. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki.

Adresaci studiów:

Studia przygotowane są dla nauczycieli gotowych do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej oraz rozszerzenia dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów uprawniające do poszukiwania zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł

 

Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia

2 semestry

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy kierunku w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną realizację przedmiotu przyroda w jednostce edukacyjnej w oparciu o najnowsze zdobycze metodologiczne w zakresie nauczania przedmiotu.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych posiadających wykształcenie wyższe na kierunkach biologia, chemia, fizyka, geografia, ochrona środowiska chcących uzyskać przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów uprawniające do poszukiwania zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł

 

Ekologistyka

2 semestry – 220 godzin

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub handlowych, gdzie wytwarzana jest duża ilość odpadów — zajmują się zbiórką i gromadzeniem odpadów. Współpracują z odbiorcami odpadów oraz firmami zajmującymi się recyklingiem. Prowadzą dokumentację gospodarki odpadami na potrzeby odpowiedzialnych organów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Studia podyplomowe dotyczą także osób zajmujących się odpadami w organach administracji samorządowej na poziomie miast i gmin, gdzie podejmuje się wiele działań związanych ze zbiórką i gromadzeniem odpadów, a także prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą stać się specjalistami z zakresu profesjonalnej i zgodnej z zasadami ochrony środowiska gospodarki odpadami. Po ukończeniu studiów podyplomowych Ekologistyka absolwent będzie znał uwarunkowania logistyczno- -środowiskowe. Tym samym zrozumie zasady gospodarki odpadami. Będzie umiał zastosować rozwiązania logistyczne w realizacji zadań związanych z gospodarką i przetwórstwem odpadami w zakładach produkcyjnych, handlowych, a także w administracji samorządowej miast i gmin.

Możliwość pracy po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się segregacją odpadów,
recyklingiem, a także w urzędach miast i gmin.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2500,00 zł

 

Fizykoterapia z masażem

2 semestry

Naszym celem jest wykształcenie kadry masażystów i fizykoterapeutów na najwyższym poziomie. Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonalne przeprowadzanie różnego rodzaju zabiegów medycznych tj. masaż zdrowotny, relaksacyjny, terapia manualna, rehabilitacja kosmetyczna.

Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w wymiarze 320 godzin, w tym 90 godzin praktyki zawodowej.

 

Przykładowy program studiów:

– Anatomia człowieka

-Psychologia

– Pedagogika

– Podstawy masażu i fizjoterapii

– Fizjoterapia

– Masaż leczniczy

– Praktyka zawodowa

Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, a w szczególności osoby, które ukończyły studia z zakresu wiedzy medycznej tj. fizjoterapia, pielęgniarstwo.

Możliwości po studiach:

Ukończenie studiów „Masaż i fizykoterapia” zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędną w pracy w branży medycznej tj. uzdrowiska, sanatoria, ośrodki odnowy biologicznej, sklepy ze sprzętem rehabilitacyjnym.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3,200,00 zł

 

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

2 semestry

Studia Podyplomowe „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi ” mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych.

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedze i umiejętności w zakresie kompleksowego i specjalistycznego działania oraz usług ukierunkowanych na zaspokajanie różnorakich potrzeb osób w wieku podeszłym, wspieranie ich społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej aktywności oraz zapewnianie fachowej pomocy w przypadku występowania problemów zdrowotnych, utraty sprawności i ograniczenia możliwości samodzielnego funkcjonowania. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami starszymi w zakresie kompleksowego i specjalistycznego działania na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych, jak i w ramach instytucji oraz wspieranie ich społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej aktywności jak również zapewnianie fachowej pomocy w przypadku występowania problemów zdrowotnych, utraty sprawności i ograniczenia możliwości samodzielnego funkcjonowania. Program 2 semestralnych studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: podstawy geriatrii i gerontologii, psychologia starzenia się, problemy i potrzeby osób starszych, profilaktyka starości i adaptacji do niej, socjologia starości, prawo socjalne i opiekuńcze, opieka geriatryczna, rehabilitacja osób starszych, problemy egzystencjalne osób starszych, aktywność społeczna i zawodowa osób starszych, podstawy żywienia osób starszych, komunikacja interpersonalna, podstawy pierwszej pomocy.

Adresaci studiów:

Studia Podyplomowe Gerontologia i opieka nad osobami starszymi kierujemy do osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi oraz pracujących lub przygotowujących się do pracy z ludźmi starszymi, które posiadają wyższe wykształcenie (co najmniej licencjackie). Są to zatem m.in. do pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, edukatorzy zdrowia, pracownicy socjalni jak również instruktorzy kulturalno-oświatowi, peda godzy, animatorzy aktywności, psychologowie, socjolodzy, osoby zarządzające instytucjami pomocy społecznej.

Możliwości pracy po studiach:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami starszymi w zakresie kompleksowego i specjalistycznego działania na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych, jak i w ramach instytucji oraz wspierania ich społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej aktywności oraz zapewnienie fachowej pomocy w przypadku występowania problemów zdrowotnych, utraty sprawności i ograniczenia możliwości samodzielnego funkcjowania.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

2 semestry – 350 godzin

Studia Podyplomowe z zakresu „Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” mają charakter kwalifikacyjny. Podstawowym celem jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole i przedszkolu. Po ukończeniu podyplomowych studiów „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjnej” słuchaczpozna budowę i funkcje organizmu, a w szczególności narządy ruchu, pozna prawa rządzące rozwojem psychoruchowym i fizycznym oraz specyficzne właściwości tego rozwoju szczególnie w tzw. okresach krytycznych posturogenezy. Będzie wiedział jakie są wady postawy i ich patogenetyczne uwarunkowania. Zdobędzie umiejętność oceny postawy i wykrywania wad postawy jak również umiejętność konstruowania jednostki lekcyjnej ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnej dla różnych wad postawy i grup wiekowych oraz prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Program studiów obejmuje m.in. zajęcia z: anatomii człowieka, biologii rozwoju człowieka, fizjologii wysiłku, wad postawy i metod ich diagnozowania, planowania i dokumentowania pracy specjalisty gimnastyki korekcyjnej, elementów rehabilitacji w korekcji wad postawy, pływania korekcyjnego, systematyki ćwiczeń, zabaw i gier w profilaktyce i korektywie wad postawy, organizacji i bezpieczeństwie ćwiczeń oraz praktyki.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkoli oraz wychowania fizycznego.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent zdobędzie umiejętność oceny postawy i wykrywania wad postawy, jak również umiejętność konstruowania jednostki lekcyjnej ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnej dla różnych wad postawy i grup wiekowych oraz prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł

 

Język angielski w biznesie

2 semestry

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy ze słownictwem specjalistycznym wykorzystywanym w szeroko rozumianym biznesie, a także z podstawową wiedzą merytoryczną niezbędną do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego i innych instytucjach współpracujących z zagranicą.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Język angielski w biznesie” jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji umożliwiających zajmowanie się biznesem na arenie międzynarodowej. Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę, na którą składają się elementy ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji biznesowej, w tym międzykulturowej, negocjacji itp. Jest przygotowany do współpracy i swobodnej komunikacji z zagranicznymi kontrahentami. Zajęcia z praktykami wyposażają go w wiedzę na temat praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu międzynarodowego.

Studia podyplomowe dają możliwość na pogłębienie znajomości angielskiego języka biznesu, rozwinięcie zasobów językowych, rozszerzenie słownictwa o zagadnienia charakterystyczne dla biznesu i gospodarki.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do osób pracujących w sektorze biznesowym oraz absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych nabyciem zaawansowanych umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie specjalistycznym językiem angielskim — językiem biznesu. Wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent tego kierunku będzie posiadał znajomość słownictwa specjalistycznego wykorzystywanego w szeroko rozumianym biznesie, umiejętność posługiwania się językiem obcym w międzynarodowym środowisku pracy.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2900,00 zł

 

Kadry i płace

2 semestry – 180 godzin

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych
zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Zapraszamy na studia specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osoby prowadzące własną działalność i zatrudniające pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

Możliwość pracy po studiach:

Absolwenci są przygotowani do pracy w działach kadrowo-płacowych. Praktyczne zajęcia z zakresu sporządzania listy płac oraz obsługi programu Płatnik i Symfonia.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2000,00 zł

 

Konflikty i wojny religijne we współczesnym świecie

2 semestry

Zdobyte zdolności i umiejętności praktyczne z tego zakresu umożliwią m. in. sprawne generowanie oraz wdrażanie procedur w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami proobronnymi na poziomie zespołów decyzyjnych i realizacyjnych.

Adresaci:

Studia kierowane są do osób, które zamierzają poszerzyć oraz ugruntować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie procesów zachodzących w obszarze działań proobronnych.

Możliwości pracy po studiach:

Zdobyta wiedza umożliwi absolwentom studiów podyplomowych na uzyskanie zatrudnienia w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w instytucjach pozarządowych, odpowiedzialnych za sprawną organizację orazrealizację zadań proobronnych.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2500,00 zł

 

KOSMETOLOGIA

2 semestry

 

Dbanie o dobrą kondycję naszego ciała oraz ducha jest w dzisiejszych czasach powszechnością. Kosmetologia jest bowiem dziedziną z dobrodziejstw której korzysta niemal każdy z nas. Celem studiów jest wyposażenie naszych słuchaczy w rzetelną wiedzę, która jest niezbędna w świadczeniu tak szerokiego wachlarza usług, jakim są różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne, upiększające. Studia trwają
2 semestry i prowadzone są w wymiarze 320 godzin, w tym 90 godzin praktyki zawodowej.

 

Przykładowy program studiów:

– Kosmetologia

– Marketing i zarządzanie w gabinecie kosmetycznym

– Dermatologia dla kosmetologów

– Praktyka zawodowa

– Chemia organiczna i nieorganiczna

– Anatomia człowieka

Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe I, II stopnia, które pragną poszerzyć swój zakres kompetencji o wiedzę z dziedziny kosmetologii, chcą podjąć pracę

w placówkach tj. salony kosmetyczne, salony fryzjerskie.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwenci kierunku kosmetologia mogą podjąć pracę m.in. w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej, salonach fryzjerskich, a także mogą otworzyć własną działalność związaną ze świadczeniem usług z zakresu kosmetologii.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3,200,00

 

Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem

2 semestry

Studia podyplomowe ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego kreowania wizerunku własnego oraz prowadzonej lub reprezentowanej firmy, przedsiębiorstwa, instytucji.

Niewątpliwie we współczesnej wymagającej rzeczywistości społecznej, przy silnej konkurencji rynkowej stworzenie marki firmy i jej percepcja przez potencjalnych klientów ma znaczenie pierwszoplanowe. Umożliwia zdobycie ich zaufania i przywiązania, z drugiej zaś strony ułatwia identyfikację pracowników z celami, obszarami działania czy strategiami rozwoju firmy czy przedsiębiorstwa. Niezwykle istotnym obszarem jest w tym kontekście swobodne poruszanie się w mediach i skuteczna komunikacja z ich przedstawicielami. Oprócz pozytywnego wizerunku firmy, warto zadbać o własny wizerunek sprawnego, kreatywnego, skutecznego, komunikatywnego menedżera. Zatem, oferta studiów obejmuje także ćwiczenia ukierunkowane na praktyczne rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, z wykorzystaniem podbudowy psychologicznej, jak również kreowanie wizerunku od strony zewnętrznej, stylistycznej.

Adresaci studiów:

Przedsiębiorcy, menedżerowie, specjaliści działów PR i marketingowych w firmach, przedsiębiorstwach, instytucjach.

Możliwości pracy po studiach:

Agencje i działy PR w firmach, działy marketingu, agencje reklamowe, prowadzenie szkoleń, rozwój własnej firmy czy przedsiębiorstwa.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3000,00 zł

 

Kuratela sądowa

2 semestry

Studia stanowią wsparcie w przygotowywaniu się do pracy w charakterze kuratora sądowego poprzez rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu takich dyscyplin naukowych, jak psychologia, pedagogika — w szczególności resocjalizacyjna czy prawo. Słuchacze wdrażają się do pracy z podopiecznymi objętymi kuratelą sądowym w kontekście diagnostycznym, w zakresie projektowania adekwatnych do rozpoznania oddziaływań wspierających, resocjalizacyjnych czy profilaktycznych. Poznają metodykę postępowania kuratora sądowego, ćwiczą umiejętności mediacyjne i negocjacyjne, rozwijają sprawności interpersonalne. Zdobywają przygotowanie do pracy w szczególności w oparciu o metodę indywidualnego przypadku.

Oferta skierowana jest także osób będących kuratorami sądowymi, którzy chcą wzmacniać i doskonalić swój warsztat pracy.

Adresaci studiów:

Osoby z ukończonymi studiami licencjackimi lub magisterskimi, aspirujące do pracy w charakterze kuratora sądowego, osoby pracujące w charakterze kuratora sądowego.

Możliwości pracy po studiach:

Praca w charakterze kuratora sądowego (szczególnie społecznego); ośrodki zajmujące się działalnością resocjalizacyjną.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł

 

Lider - Nowoczesny kreator sukcesu

2 semestry

Dlaczego zdecydowaliśmy się na stworzenie tych studiów? Trzeba zacząć od pytania dlaczego zdecydowaliśmy się pracować ze sobą? Co nas połączyło?

Połączyła nas idea stworzenia czegoś wyjątkowego, czegoś co będzie łamało schematy, stereotypy i co będzie wstępem do rozbudzenia Waszej kreatywności i szukania rozwiązań, bez względu na jakim etapie zawodowym jesteście, będziecie lub chcecie być. Tworząc ten program opieraliśmy się na własnym doświadczeniu, doświadczeniu, które nabyliśmy jako pracownicy, trenerzy i szkoleniowcy. Wiemy co działa, co nie działa i dlaczego tak trudno być dobrym przywódcą i menadżerem. Czekają Was wyjątkowe zajęcia i wyjątkowy czas.

Dzięki temu kierunkowi zdobędziecie nie tylko potrzebną wiedzę dotyczącą przywództwa i kierowania ludźmi, ale przede wszystkim wypracujecie praktyczne narzędzia, które pozwolą Wam osiągać sukcesy w zarządzaniu i prowadzeniu zespołów sprzedażowych i projektowych.

Teoria, której nie będziecie się uczyć, tylko będziecie doświadczać.

Warsztaty, które staną się Waszym laboratorium i dzięki którym wypracujecie narzędzia, najlepsze i najskuteczniejsze, bo będą to Wasze narzędzia.

Ćwiczenia i studio przypadku, historie i gry, dzięki którym połączycie teorię z praktyką, co pozwoli Wam poczuć i lepiej zrozumieć mechanizmy podejmowania decyzji, osiągania sukcesów, prowadzenia i zarządzania ludźmi.

Adresaci studiów:

Przedsiębiorcy, menadżerowie, osoby na kierowniczych stanowiskach, osoby planujące zmianę w karierze, absolwenci studiów.

Możliwości pracy po studiach:

Osoby kończące ten kierunek są przygotowane do budowania oraz zarządzania zespołem. Absolwent może uzyskać pracę w każdej branży na rynku pracy obejmując stanowiska kierownicze, menadżerskie oraz jako lider zespołu.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów – 5900,00 zł

 

Logistyka

2 semestry – 220 godzin
3 semestry – 350 godzin

Studia podyplomowe skierowane są dla: osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji w kierunku logistyki, a także tych, którzy zamierzają uczyć logistyki w szkołach średnich, osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką, osób, dla których logistyka może się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym, kadry zarządzającej zainteresowanej poszerzeniem wiedzy, pracowników komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki.

Słuchaczami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Absolwent studiów podyplomowych Logistyka zdobywa i udoskonali wiedzę w zakresie logistyki. Program oparty na solidnych podstawach logistyki, zorientowany na jej aktualne trendy i kierunki rozwoju. Doświadczenie naszych wykładowców — kadry naukowej i konsultantów praktyków oraz dobór programu nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dobre przygotowanie słuchaczy, a program studiów nawiązuje do najlepszych wzorców kształcenia logistycznego, umożliwiając zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji niezbędnych przy kolejnych awansach zawodowych. Przewidywany tok studiów obejmuje dwa semestry studiów, w ramach których realizowane będzie 220 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów oraz aktywnych form zajęć (ćwiczenia, warsztaty, seminaria). Dla przyszłych nauczycieli logistyki studia trwają trzy semestry — 350 godzin.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla pracowników komórek logistycznych oraz specjalistów ds. logistyki, którzy zarządzają zaopatrzeniem, produkcją i przepływem materiałów, magazynem, transportem i dystrybucją.

Możliwość pracy po studiach:

Absolwenci mogą pracować w firmach spedycyjnych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach transportowych, a także w działach zaopatrzenia i planowania zapasów.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów (2 sem.) — 2600,00 zł; (3 sem.) — 3100,00 zł

 

Logistyka służb mundurowych

2 semestry – 220 godzin

Celem studiów podyplomowych Logistyka służb mundurowych jest przygotowanie słuchaczy będących oficerami lub podoficerami, pracownikami cywilnymi w służbach mundurowych (wojska, policji, straży miejskiej, straży granicznej, służby więziennej, służb celnych), a także osób zainteresowanych służbą w takich jednostkach. Studia stanowią przygotowanie do wykonywania zadań, do których należą m. in. planowanie i prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej, koordynowanie działalności inwestycyjnej i remontowej, a także prowadzenie działań administracyjnych. Program studiów podyplomowych obejmuje zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat logistyki rozumianej, jako proces planowania, realizowania i kontrolowania. W ramach studiów podyplomowych słuchacze będą mieli okazję zaznajomić się z organizacją struktur pionów logistycznych, które odpowiadają za działania w różnego rodzaju służbach mundurowych.

Słuchacze studiów podyplomowych Logistyka służb mundurowych zdobędą wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod planowania zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji, a także organizowania działań związanych z planowaniem i realizacją inwestycji.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla mundurowych oraz cywilnych pracowników służb pracujących w pionach i komórkach logistycznych odpowiadających za zaopatrzenie, magazynowanie i dystrybucję dóbr, a także dla pracowników komórek logistycznych i przedstawicieli kadry zarządzającej średniego szczebla.

Możliwość pracy po studiach:

Absolwenci mogą podjąć pracę we wszelkiego rodzaju służbach mundurowych przede wszystkim w Wojsku Polskim, Policji, Straży Pożarnej, ale również w strażach gminnych i w służbach ratownictwa medycznego.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2500,00 zł

 

Logopedia

4 semestry

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie „Logopedii” będzie przygotowany do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności zdobędzie wiedzę z zakresu m.in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki i nauki o języku, teorii i terapii jąkania, anatomii, neurologii, neuropsychologii i psychiatrii. Absolwent będzie posiadać umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej
zaburzeń mowy i jednocześnie będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci. Ponadto nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej. Uczestnicy studiów podyplomowych z „Logopedii” po ich ukończeniu
uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

Adresaci studiów:

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych.

Możliwości pracy po studiach:

Gabinety logopedyczne, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3000,00 zł

 

Neurologopedia

3 semestry

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Absolwent jest specjalistą w zakresie diagnozy i terapii zaburzonej komunikacji językowej w afazji, a także innych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (takich, jak dyzartria, jąkanie). Studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom dorosłym i dzieciom dotkniętych różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda o specjalności neurologopedia w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych, zajmujących się leczeniem, terapią i edukacją pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami komunikacji językowej typu neurologicznego.

Adresaci studiów:

Studia są adresowane do logopedów tzn. osób, które ukończyły pięcioletnie studia logopedyczne bądź czterosemestralne pomagisterskie studia logopedyczne.

Możliwości pracy po studiach:

Placówki służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), placówki specjalne (z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym), praktyka prywatna.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł

 

Ochrona danych osobowych

2 semestry

Kierunek studiów powstał w oparciu o zmiany przepisów prawa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych. Oferta jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1.

Na podstawie art. 37 ust. 5 Inspektor ochrony danych [IOD] – jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych , a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań.

W ramach studiów praktycy z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania przedstawią związki dzisiejszego Administratora Bezpieczeństwa Informacji i nowej funkcji IOD. Zajęcia będą się odbywały w formie warsztatów.

Adresaci studiów:

Osoby na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Możliwości po pracy:

Urzędy, szkoły publiczne, przedszkola, żłobki oraz biblioteki.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów – 2500,00 zł

 

Opieka paliatywna i geriatryczna

2semestry

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Opieki paliatywnej i geriatrycznej” będzie przygotowany do pracy z osobami wymagającymi stałej opieki. Słuchacz będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu starzenia się organizmu ludzkiego zarówno
w aspekcie biologicznym, jak i społecznym. Studia trwają 2 semestry i prowadzone są
w wymiarze 320 godzin, w tym 90 godzin praktyki zawodowej.

Przykładowy program studiów:

Podstawy gerontologii społecznej,

– Podstawy geriatrii i socjologii,

– Pielęgnacja osób starszych

– Pierwsza pomoc przedmedyczna

– Praktyka zawodowa

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które pracują w branży medycznej tj. lekarz, pielęgniarka, fizykoterapeuta, opiekun medyczny.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent tego kierunku nabywa niezbędną wiedzę i umiejętności wymaganą w podjęciu pracy z osobami potrzebującymi opieki paliatywnej i geriatrycznej w domach opieki, pomocy społecznej, hospicjach.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3,200,00

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3 semestry

Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Absolwenci zyskują przygotowanie teoretyczne i pragmatyczne do diagnozowania potrzeb i organizowania procesu wychowawczo-opiekuńczego oraz dydaktycznego, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zyskają przygotowanie z zakresu psychodydaktyki kształcenia i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, rozwijają umiejętności w zakresie tworzenia warunków do swobodnej ekspresji twórczej dziecka w zakresie doświadczeń językowych, muzycznych, plastycznych itp. oraz nabywają przygotowanie do prowadzenia zajęć w klasach I–III szkoły podstawowej w różnych obszarach edukacji m.in. polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, informatycznej, wyrównawczej.

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów pedagogicznych, nauczycielskich, absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub zawodowych posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Możliwości pracy po studiach:

Przedszkola, placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł

 

Pozyskiwanie funduszy unijnych i ich realizacja

2 semestry – 170 godzin

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy nt. dostępnych źródeł funduszy z UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 oraz wypracowanie praktycznych umiejętności ich pozyskiwania, co pozwoli im uzyskać gotowość do aplikowania o środki u progu nowego okresu budżetowego UE.

Adresaci studiów:

Studia są adresowane do pracowników przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, urzędników samorządowych, uczelni, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowo-doradczych, których celem jest pozyskiwanie projektów europejskich, absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania wniosków aplikacyjnych, których celem jest poprawa szans zawodowych na rynku pracy.

Możliwość pracy po studiach:

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego, firmach szkoleniowych i doradczych, organizacjach pozarządowych.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł

 

Proobronność

2 semestry

Celem studiów jest nabycie umiejętności praktycznych z zakresu procesów zachodzących w obszarze proobronności. Umożliwią m. in. sprawne generowanie oraz wdrażanie procedur w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami proobronnymi na poziomie zespołów decyzyjnych oraz realizacyjnych. Zdobyte zdolności oraz umiejętności praktyczne z tego zakresu umożliwią m. in. Sprawne generowanie oraz wdrażanie procedur w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami proobronnymi na poziomie zespołów decyzyjnych oraz realizacyjnych.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do osób, które zamierzają poszerzyć oraz ugruntować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie procesów zachodzących w obszarze proobronności.

Możliwość pracy po studiach:

Zdobyta wiedza pomoże absolwentom w uzyskaniu ew. zatrudnienia w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w instytucjach pozarządowych, odpowiedzialnych za sprawną organizację oraz realizację zadań proobronnych.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów – 2200,00 zł

 

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

3 semestry

Ukończenie studiów podyplomowych wyposaża słuchaczy w kwalifikacje pedagogiczne. Nabywają oni wiedzę lub też doskonalą umiejętności potrzebne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela. Zdobywają wiadomości zarówno niezbędne do zarządzania zasobami
ludzkimi, jak również użyteczne w życiu codziennym, tj. komunikacja interpersonalna, praca z grupą, projektowanie działań edukacyjnych.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Możliwości pracy po studiach:

Placówki oświatowe i edukacyjne.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2100,00 zł

 

Resocjalizacja i socjoterapia

2 semestry

Uczestnicy studiów podyplomowych oprócz poszerzenia kompetencji teoretycznych i praktycznych w zakresie wyspecjalizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uzyskają także kwalifikacje formalne do pracy w obszarze resocjalizacji i socjoterapii zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcje kuratorów zawodowych społecznych, absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) z zakresu pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej i prawa. Dodatkowo kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne.

Możliwości pracy po studiach:

Schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze, pogotowia opiekuńcze, ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, areszty śledcze i zakłady karne, domy dziecka, świetlice profilaktyczne, socjoterapeutyczne, domy pomocy społecznej.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł

 

Rytmika i taniec w edukacji

2 semestry – 220 godzin

Studia Podyplomowe „Rytmika i taniec w edukacji ” mają charakter kwalifikacyjny. Podstawowym celem studiów z zakresu Rytmiki i tańca w edukacji jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca w edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych nauczyciele otrzymują świadectwo studiów, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych, placówkach i ośrodkach kultury (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)

W trakcie 2 semestralnych studiów słuchacze zdobędą pożądane postawy oraz zasób wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej oraz placówkach i ośrodkach kultury Program obejmuje 220 godzin zajęć w postaci: wykładów, zajęć praktycznych, hospitacji lekcji oraz 60 godzin praktyki. Zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów sobotnioniedzielnych.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, pedagogiki wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz pracowników domów i ośrodków kultury, instruktorów rekreacji ruchowej i fitness.

Możliwości pracy po studiach:

Po ukończeniu studiów podyplomowych nauczyciele otrzymują świadectwo studiów, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych, placówkach i ośrodkach kultury.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2000,00 zł

 

SEKSUOLOGIA

2 semestry

Seksuologia to nauka zajmująca się szerokim spektrum badań sfery seksualnej człowieka. Jest częścią takich nauk jak, psychologia, socjologia, antropologia. Słuchacze tego kierunku studiów zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę i narzędzia potrzebne
w określaniu ludzkich potrzeb seksualnych, ich braku oraz zaburzeń. Zapoznają się
z genezą, procesem ewolucyjnym oraz aktualnym podejściem do problematyki seksuologicznej. Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne
w diagnozowaniu, leczeniu oraz zapobieganiu zaburzeń seksualnych. Studia trwają
2 semestry i prowadzone są w wymiarze 320 godzin, w tym 90 godzin praktyki zawodowej.

 

Przykładowy program studiów:

– Różnicowanie prenatalne płci człowieka.

– Zaburzenia różnicowania płciowego człowieka.

– Popęd płciowy, potrzeba, pożądanie.

– Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka.

– Diagnostyka zaburzeń preferencji seksualnych.

– Praktyka zawodowa

Adresaci:

Słuchaczami mogą zostać osoby, które zajmują się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi tj. psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych, posiadają wykształcenie wyższe.

Możliwości pracy po studiach:

Dzięki zdobytej wiedzy o zastosowaniu praktycznym absolwenci kierunku seksuologia mogą podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach zajmujących się diagnozowaniem, leczeniem oraz zapobieganiem aberracji seksualnych.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3,200,00

 

Surdopedagogika

2 semestry

Surdopedagogika zajmuje się nauczaniem i wychowaniem osób głuchych i niedosłyszących, a także ich rodzinami i otoczeniem. Ponadto obejmuje też profilaktykę, diagnostykę i poradnictwo osób z grupy ryzyka. Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą. Przygotują absolwentów do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo. Student zostanie wyposażony w umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
W trakcie studiów zostanie również ukazana specyfika procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.
Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do pracy edukacyjno- -terapeutycznej z dzieckiem z wadą słuchu nauczycielom wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych, masowych), wychowawcom zatrudnionym w internatach, placówkach, nauczycielom, logopedom, psychologom i pedagogom szkolnym. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, pedagogów, nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyska kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową we wszystkich typach szkół i placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi.

Możliwości pracy po studiach:

W przedszkolu, szkole specjalnej, szkole integracyjnej, internacie, świetlicy, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł

 

Terapia zajęciowa

2 semestry

Studia podyplomowe mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy merytorycznej i metodologicznej z zakresu terapii zajęciowej.

Wybrane przedmioty z programu studiów

-Zaburzenia mowy
-Diagnoza i terapia pedagogiczna
-Metodyka kształcenia zintegrowanego
-Podstawy komunikacji
-Podstawy psychiatrii
-Podstawy socjoterapii
-Praktyka zawodowa
-Egzamin końcowy

Adresaci studiów:
Studia zaadresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które są czynne zawodowo lub zamierzają podjąć pracę m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach szkolnych, środowiskowych.

Możliwości pracy po studiach:

Ukończenie studiów zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebną w przeprowadzaniu diagnozy różnego rodzaju aberracji w uczeniu się i sposobie zachowania młodzieży oraz ich zapobiegania.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2100,00 zł

 

Trener i coach w biznesie

2 semestry

Studia podyplomowe mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy merytorycznej i metodologicznej z zakresu terapii zajęciowej.

Wybrane przedmioty z programu studiów

-Zaburzenia mowy
-Diagnoza i terapia pedagogiczna
-Metodyka kształcenia zintegrowanego
-Podstawy komunikacji
-Podstawy psychiatrii
-Podstawy socjoterapii
-Praktyka zawodowa
-Egzamin końcowy

Adresaci studiów:
Studia zaadresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które są czynne zawodowo lub zamierzają podjąć pracę m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach szkolnych, środowiskowych.

Możliwości pracy po studiach:

Ukończenie studiów zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebną w przeprowadzaniu diagnozy różnego rodzaju aberracji w uczeniu się i sposobie zachowania młodzieży oraz ich zapobiegania.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2100,00 zł

 

Trener pierwszej pomocy przedmedycznej

2 semestry

Studia umożliwią uzyskanie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych przy przeprowadzaniu pierwszej pomocy. Absolwent otrzymuje uprawnienia wymagane
w ratownictwie medycznym. Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w wymiarze 320 godzin, w tym 90 godzin praktyki zawodowej.

Przykładowy program studiów:

– Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc w praktyce

Bezpieczeństwo życia i zdrowia

Dydaktyka pierwszej pomocy

Praktyka zawodowa

Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących w ścisłym kontakcie z drugim człowiekiem, tj. przedszkola, żłobki, domy starości, domy pomocy społecznej.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent otrzymuje niezbędne kwalifikacje potrzebne przy przeprowadzaniu pierwszej pomocy oraz uzyskuje uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w ratownictwie medycznym.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3,200,00

 

Tyflopedagogika

2 semestry

Tyflopedagogika zajmuje się wychowaniem, edukacją, terapią oraz rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz poradniach specjalistycznych i ich rodzinami.
Studia umożliwią uzyskanie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej z dzieckiem z wadą wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych, w przedszkolu, szkole specjalnej, masowej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy. Słuchacze poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. Student zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą
niewidomą i słabowidzącą oraz w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabowidzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych. Zostanie przygotowany do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo. Nabędzie także umiejętność wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku, a także w umiejętności psychoedukacyjne. W trakcie studiów zostanie również ukazana specyfika procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, pedagogów, nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne. Studia mają za zadanie przygotować kadrę pedagogiczną do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabo widzącą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach.

Możliwości pracy po studiach:

W przedszkolu, szkole specjalnej, szkole integracyjnej, internacie, świetlicy, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2000,00 zł

 

Wczesne nauczanie języka angielskiego

3 semestry

Absolwenci studiów podyplomowych „Wczesne nauczanie języka angielskiego” posiadający certyfikat znajomości języka angielskiego będą mogli podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych. Osoby, które nie posiadają świadectwa znajomości języka angielskiego w stopniu podstawowym zgodnie z rozporządzeniem będą mogły przystąpić do zdania egzaminu ze znajomości języka angielskiego.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Wczesne nauczanie języka angielskiego zgodnie z wyżej przytoczonym rozporządzeniem są skierowane do osób, które ukończyły kierunek studiów Pedagogika ze specjalnością w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub pedagogiki wczesnoszkolnej oraz do osób, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej, które jednocześnie znają język angielski w stopniu komunikatywnym.

Możliwości pracy po studiach:

Szkoły podstawowe, przedszkola.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2 semestry

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bardzo dobra propozycja dla osób, które planują pracować z małymi dziećmi. Studia podyplomowe zwiększą ich szanse na znalezienie pracy w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju. Co ważne, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać zaburzenia w rozwoju psychoruchowym oraz jak prowadzić terapię dzieci z różnymi dysfunkcjami, wykorzystując rozmaite formy i metody pracy.
Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców, dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną, prowadzenia zajęć terapeutycznych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, słuchowo, wzrokowo, z autyzmem, zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są szczególnie do kadry pedagogicznej żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami jak również osób planujących pracę z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością a posiadającymi ukończone studia wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika lub w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwenci otrzymują kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, placówkach edukacyjnych realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł

 

Wojny informacyjne

2 semestry

Celem studiów jest nabycie zdolności i umiejętności praktycznych z zakresu procesów zachodzących w obszarze procesów informacyjnych podmiotu i zjawiska wojny informacyjnej. Kierunek ten umożliwi m. in. sprawne generowanie modeli działania w zakresie przeciwdziałania dezinformacji oraz modeli własnych działań wspierających procesy walki informacyjnej nakierowanych na kooperacje negatywną.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do osób, które zamierzają pozyskać oraz ugruntować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie procesów zachodzących w obszarze procesów informacyjnych podmiotu i zjawiska wojny informacyjnej.

Możliwości po pracy:

Zdobyta wiedza umożliwi absolwentom studiów podyplomowych na uzyskanie zatrudnienia w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w instytucjach pozarządowych, odpowiedzialnych za wszechstronną analizę informacji, komunikowanie społeczne i kreowanie właściwych postaw wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa informacyjnego.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów – 2400,00 zł

 

Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń

2 semestry

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autystycznym spektrum zaburzeń w placówkach zajmujących się edukacją
i terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia (przedszkola integracyjne
i specjalne, specjalistyczne ośrodki diagnozy, klasy integracyjne i specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, ośrodki zajmujące się rehabilitacją społeczną osób z autyzmem). Słuchacz będzie miał możliwość rozwoju kompetencji
w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego dziecka z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami
i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z osobami z autyzmem.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych oraz psychologów, logopedów.

Możliwości pracy po studiach:

Przedszkola integracyjne i specjalne, specjalistyczne ośrodki diagnozy, klasy integracyjne i specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, ośrodki zajmujące się rehabilitacją społeczną osób z autyzmem.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2100,00 zł

 

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

2 semestry – 240 godzin

Administracja rządowa oraz samorządowa, organy bezpieczeństwa, a także zainteresowane jednostki gospodarcze mają za zadanie zorganizować spójny system przeciwdziałania nadzwyczajnymi zagrożeniom spowodowanym przez naturę lub człowieka. System ten zawiera elementy organizacyjne, operacyjne i logistyczne pozwalające na szybkie reagowanie na zaistniałe zagrożenia. Bardzo istotne jest zapewnienie właściwej koordynacji działań ratowniczych wszystkich zainteresowanych służb oraz szybka likwidacja skutków zagrożeń. Jednym z istotnych warunków prawidłowego funkcjonowania takiego systemu jest właściwie przygotowana kadra dowódcza i administracyjna. Takie właśnie kwalifikacje uzyskają absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do organów administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska, policji, straży pożarnej).

Możliwość pracy po studiach:

Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze specjalistów, doradców, ekspertów w wydziałach zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach wojskowych i wojewódzkich komendach uzupełnień, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Policji różnych szczebli oraz w dużych zakładach przemysłowych i formacjach obrony cywilnej.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2500,00 zł

 

Zarządzanie ochroną zdrowia

2 semestry – 220 godzin

Absolwenci tych studiów podyplomowych są przygotowani do skutecznego i efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi. Studia podyplomowe dostarczają najnowszej wiedzy w zakresie odpowiedzialności za zdrowie obywateli na poszczególnych szczeblach organizacji społeczeństwa oraz zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych i ich miejsca w systemie organizacji służby zdrowia. Studia pozwalają także poznać dokładnie system finansowania ochrony zdrowia.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do lekarzy, pielęgniarek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, menedżerów ochrony zdrowia oraz kadry rezerwowej przewidywanej w przyszłości do zarządzania podmiotami leczniczymi lub nadzorowania procesu finansowania świadczeń zdrowotnych.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwenci będą dobrze przygotowani do kierowania podmiotem leczniczym lub inną organizacją związaną z ochroną zdrowia w warunkach szybko wzrastającej konkurencji na rynku usług medycznych.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł

 

Zarządzanie oświatą

2 semestry

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą ukierunkowane są na przygotowanie słuchaczy do sprawowania funkcji kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Odpowiadają oczekiwaniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Absolwenci studiów podyplomowych nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie efektywnego i twórczego zarządzania placówkami związanymi z oświatą. Poznają podstawy prawne określające zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, zakres czynności podejmowanych przez osoby sprawujące funkcje kierownicze, a także niezbędną dokumentację prowadzoną przez osobę pełniącą nadzór. Nabywają wiedzę z zakresu sposobów
kontroli i badania wyników dydaktycznych. Rozwijają umiejętności i kompetencje z zakresu oceniania w kontekście czynności wynikających ze sprawowania nadzoru, w tym dokonywania oceny pracy nauczyciela czy podwładnego. Analizują i wypracowują sposoby skutecznego motywowania pracowników, poznają aspekty budżetowe funkcjonowania instytucji. Podejmowane w ramach studiów zagadnienia mają na celu wyposażenie absolwentów w takie kwalifikacje, które będą wykorzystywane do podnoszenia jakości pracy kierowanych przez nich placówek.

Adresaci studiów:

Oferta skierowana jest do osób aspirujących do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i w różnego typu placówkach oświatowych oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Możliwości pracy po studiach:

Stanowiska kierownicze w szkołach i w innych placówkach oświatowych oraz organach nadzorujących działalność oświatową.

Opłaty:
Opłata za cały tok studiów — 2100,00 zł

 

Zarządzanie układem przestrzennym w miastach i gminach

2 semestry – 220 godzin

Interes społeczny często kłóci się z celami założonymi przez przedsiębiorców, czy też innymi grupami produkcyjnymi lub usługowymi w zakresie zagospodarowania terenów. Coraz większą wagę przykłada się do planowego zagospodarowania obszarów miast, gmin i wsi. Studia podyplomowe są skierowane do osób, które na wszystkich poziomach administracji samorządowej, bądź rządowej zajmują się zagospodarowaniem przestrzennym miast, gmin i wsi, a także zagospodarowaniem wskazanego makroregionu (województwa, czy innego wydzielonego obszaru).

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie układem przestrzennym w miastach i gminach będzie znał współczesne procesy urbanistyczne, zagadnienia architektury i krajobrazu, podstawy gospodarki wodnej, wybrane problemy ochrony środowiska i ekonomiki przestrzeni. Będzie posiadał umiejętność planowania przestrzennego, kształtowania środowiska i kształtowania struktury osadniczej. Będzie znał zagadnienia związane z ochroną i kształtowaniem krajobrazu. Wybrane wyżej umiejętności poparte będą znajomością aspektów prawnych potrzebnych w zarządzaniu przestrzenią.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób na wszystkich poziomach administracji rządowej bądź samorządowej zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym miast, gmin i wsi, a także zagospodarowaniem wskazanego makroregionu.

Możliwość pracy po studiach:

Absolwenci mogą pracować w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich; w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych; w biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; w przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów; w biurach obrotu nieruchomościami, bankach i innych firmach prywatnych.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2500,00 zł

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2 semestry – 220 godzin

Celem studium jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji rynków. Cel ten realizowany jest przez: przekazywanie nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym, kształtowanie umiejętności diagnozowania i projektowania oraz stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania, projektowanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowanie umiejętności kierowniczych, inspirowanie myślenia i rozwiązywania problemów personalnych z uwzględnieniem zasad nowoczesnej organizacji oraz interesów pracowników.

Adresaci studiów:

Studia skierowane jest do pracowników administracji samorządowej i państwowej, menedżerów działów personalnych, kadry kierowniczej oraz do wszystkich osób zamierzających poszerzyć posiadane kwalifikacje.

Możliwość pracy po studiach:

Absolwenci studiów będą osobami przygotowanymi do realizacji wszelkich zadań związanych z pracą w działaniach personalnych instytucji gospodarczych, administracyjnych i samorządowych jak również do pracy z ludźmi na dowolnym stanowisku menadżerskim na szczeblu strategicznym i operacyjnym.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł