Oferta Studiów I Stopnia

Kujawska Szkoła Wyższa Filia w Nowym Targu


Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)


Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe prowadzone są studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) o profilu praktycznym.

Polska Komisja Akredytacyjna z uchwale nr 481/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek naszej Uczelni o nadanie Filii w Nowym Targu uprawnienia do prowadzenia kierunku Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia o profilu praktycznym. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Uczelnię koncepcję i program kształcenia, w szczególności efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji, minimum kadrowe oraz bazę dydaktyczną, w tym bibliotekę oraz wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

Studenci Filii w Nowym Targu kształceni będą przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną wywodzącą się m.in. z Akademii Obrony Narodowej, ośrodków akademickich z Krakowa oraz miejscowych pracowników naukowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe posiadać będzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności stosunków międzynarodowych, administracji, politologii, prawa, zarządzania i strategii, nauk wojskowych, a także historii, geografii, filozofii, języków obcych. etc. Zdobyta wiedza będzie potrzebna do poznania i analizowania najważniejszych zagrożeń występujących we współczesnym świecie zarówno w skali lokalnej, jak również narodowej, regionalnej i globalnej. Absolwent będzie znał aspekty prawne, procedury bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego na różnych poziomach, z uwzględnieniem planowania i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Ważnym elementem kształcenia będą praktyki, a także zdobywanie umiejętności pracy zespołowej. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielną lub zespołową pracę zawodową po ukończeniu studiów. Przygotowany będzie do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, w zespołach reagowania kryzysowego, w wojsku, w policji, w straży pożarnej, w służbie więziennej i w innych służbach mundurowych i dyspozycyjnych.

Proponowane specjalności

 • Bezpieczeństwo transgraniczne – NOWOŚĆ!
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
 • Proobronność
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej 

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Bezpieczeństwo transgraniczne – NOWOŚĆ!

Specjalność  stworzona z uwagi na sytuacją geopolityczną oraz rosnące zagrożenie przestępczością w strefach nadgranicznych. Zajęcia są prowadzone przez praktyków z Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Służby Celno-Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Kolei i wielu innych wybitnych specjalistów, którzy zgłębili to zagadnienie

Cyberbezpieczeństwo – studia zgodne z rekomendacjami NATO

Studia przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, zdolnych do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Celem studiów jest także przygotowanie do rozpoznania, identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponował będzie m.in. wiedzą i umiejętnościami w zakresie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w sieci oraz metod i środków realizacji założeń bezpieczeństwa w sieci.

Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa

Absolwenci uzyskają pełną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności dające możliwości zatrudnienia w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także instytucjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną. Zdobyta wiedza głównie w obszarze zwalczania przestępczości pozwoli im wykorzystać ją praktycznie w strukturach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Proobronność – studia prowadzone we współpracy z Biurem ds. Obronnych Ministerstwa Obrony Narodowej

Specjalność dedykowana jest żołnierzom zawodowym Wojska Polskiego oraz osobom, które po zakończeniu studiów chciałyby rozpocząć pracę w polskich siłach zbrojnych lub instytucjach, które realizują zadania obronne, bądź zajmują się problematyką bezpieczeństwa i obronności kraju. Dotyczy ona zagadnień związanych z przygotowaniem i utrzymywaniem stałej gotowości obronnej państwa w okresie pokoju oraz jego obroną w czasie wojny. Absolwenci tej specjalności będą m.in. posiadali wiedzę dotyczącą zewnętrznych uwarunkowań obronnych RP, koncepcji obronności naszego kraju, systemu obrony państwa, roli sił zbrojnych w systemie obrony państwa, przygotowań obronnych Polski i kierunku transformacji jej systemu obronnego. Będą potrafili podejmować także praktyczne działania związane z powyższą problematyką, z osobistym udziałem w działaniach obronnych włącznie.

Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej

Absolwenci tej specjalności będą posiadali wiedzę dotyczącą rozpoznawania zagrożeń, definiowania sytuacji kryzysowych, a także umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Poznają zasady opracowania Planów ochrony zarówno w środowiskach przemysłowych, jak też ośrodkach administracji rządowej oraz samorządowej. Wiedza i umiejętności absolwentów tej specjalności pozwolą im wytypować obiekty oraz infrastrukturę krytyczną w ujęciu bezpieczeństwa, a także zorganizować i zapewnić ochronę w tym obszarze. Będą mogli pełnić funkcje na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, gdzie wymagane jest zapewnienie ochrony ludności i zarządzanie kryzysem.

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

• Złożenie kompletu dokumentów w terminie od 1 czerwca do 22 sierpnia 2020 r. w sposób dogodny dla kandydata:– I WARIANT – przez formularz on-line dostępy TUTAJ
II WARIANT – poprzez e-mail na adres: Asupel@onet.pl
III WARIANT – pocztą tradycyjną na adres: Biuro Rekrutacyjne KSW we Włocławku, ul. Okrzei 94A, pok. nr 5, 87-800 Włocławek
IV WARIANT – osobiście,  po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z Pełnomocnikiem Dziekana Filii w Nowym Targu Anettą Supel,  tel. 795 660 000.
• Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi)
Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

• Opłata wpisowa na studia wynosi 120 zł.
Z opłaty wpisowej zwolnieni są tegoroczni maturzyści oraz kandydaci składający dokumenty na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie – PROMOCJA trwa do 22 sierpnia 2020 r.

• Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób – decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Filii.

• Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021.

Wymagane dokumenty

•        podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni  do pobrania TUTAJ

•        kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),

•        kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),

•        2 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,

•        fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD,

•        kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85 zł na studia

na numer konta
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001,

•        kopia dowodu wpisowego 120 zł (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),

na numer konta Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:

57 9550 0003 2001 0070 4777 0001,

•        kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),

•        dowód osobisty, a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do wglądu przy składaniu dokumentów.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego

Opłaty

Wysokość czesnego na I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021:
10 rat po 390,00 zł (w miesiącach: październik –lipiec)

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021:
10 rat po 300,00 zł (w miesiącach: październik –lipiec)

Pakiety zniżek dla studentów:

 1. PAKIET SOCJALNY ŻAK obejmujący:
  • stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
  • zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
 2. PAKIET SUPER ŻAK obejmujący:
  1. program Studencka Rodzina, który obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w KSW we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo.
  2. program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia do 22 sierpnia 2020r. dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego stopnia ,
 3. program Aktywny Student obejmujący:
  • obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji, w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,
  • obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku,
 4.      program Służby mundurowe obejmuje obniżone o 20% czesne na I roku studiów dla przedstawicieli służb mundurowych,
 5.     program Szkoły partnerskie obejmuje obniżone o 20% czesne na I roku studiów dla absolwentów szkół partnerskich,
 6.     program Przyprowadź na studia obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób, które pozyskają co najmniej 6 osób na I rok studiów pierwszego stopnia,
 7.    stypendia rektora przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,
 8.    stypendia sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe,
 9.     coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.
 10. Program Matura 2020 obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia do dnia 22 sierpnia 2020 r. dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości w 2020 r., składających dokumenty na studia pierwszego stopnia.
 11. Program Osoba niepełnosprawna obejmuje zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów niepełnosprawnych składających dokumenty na studia pierwszego stopnia przez cały czas trwania rekrutacji.

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Anetta Supel
tel. 795-66-00-00 lub 660-719-482
e-mail: anetta.supel@ksw.wloclawek.pl

Podanie o przyjęcie na studia 2020

Na studia I stopnia można już składać dokumenty bez wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie głównej Kujawskiej Szkoły Wyższej

Link do formularza rejestracyjnego: