OFERTA FILII

Filia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jako jedyna w regionie oferuje studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, w poniższych specjalnościach. W ramach studiów prowadzone są szkolenia z zakresu czarnej, czerwonej, zielonej taktyki, survivalu oraz organizowane są obozy studenckie w ramach praktyk.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – profil praktyczny

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia (licencjackie) o specjalności:

  • Cyberbezpieczeństwo – studia zgodne z rekomendacjami NATO
  • Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa
  • Proobronność – studia ukierunkowane na kształtowanie postaw patriotycznych, zgodnych z istotą edukacji dla bezpieczeństwa oraz proobronności
  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej – NOWOŚĆ !
  • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa – NOWOŚĆ !
  • BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE NOWOŚĆ!

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Cyberbezpieczeństwo – studia zgodne z rekomendacjami NATO

Studia przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, zdolnych do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Celem studiów jest także przygotowanie do rozpoznania, identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponował będzie m.in. wiedzą i umiejętnościami w zakresie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w sieci oraz metod i środków realizacji założeń bezpieczeństwa w sieci.

Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa

Absolwenci uzyskają pełną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności dające możliwości zatrudnienia w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także instytucjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną. Zdobyta wiedza głównie w obszarze zwalczania przestępczości pozwoli im wykorzystać ją praktycznie w strukturach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Proobronność – studia ukierunkowane na kształtowanie postaw patriotycznych, zgodnych z istotą edukacji dla bezpieczeństwa oraz proobronności

Specjalność dedykowana jest żołnierzom zawodowym Wojska Polskiego oraz osobom, które po zakończeniu studiów chciałyby rozpocząć pracę w polskich siłach zbrojnych lub instytucjach, które realizują zadania obronne, bądź zajmują się problematyką bezpieczeństwa i obronności kraju. Dotyczy ona zagadnień związanych z przygotowaniem i utrzymywaniem stałej gotowości obronnej państwa w okresie pokoju oraz jego obroną w czasie wojny. Absolwenci tej specjalności będą m.in. posiadali wiedzę dotyczącą zewnętrznych uwarunkowań obronnych RP, koncepcji obronności naszego kraju, systemu obrony państwa, roli sił zbrojnych w systemie obrony państwa, przygotowań obronnych Polski i kierunku transformacji jej systemu obronnego. Będą potrafili podejmować także praktyczne działania związane z powyższą problematyką, z osobistym udziałem w działaniach obronnych włącznie.

Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej – NOWOŚĆ !

Absolwenci tej specjalności będą posiadali wiedzę dotyczącą rozpoznawania zagrożeń, definiowania sytuacji kryzysowych, a także umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Poznają zasady opracowania Planów ochrony zarówno w środowiskach przemysłowych, jak też ośrodkach administracji rządowej oraz samorządowej. Wiedza i umiejętności absolwentów tej specjalności pozwolą im wytypować obiekty oraz infrastrukturę krytyczną w ujęciu bezpieczeństwa, a także zorganizować i zapewnić ochronę w tym obszarze. Będą mogli pełnić funkcje na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, gdzie wymagane jest zapewnienie ochrony ludności i zarządzanie kryzysem.

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa – NOWOŚĆ !

Absolwenci tej specjalności w szerokim zakresie znają zagadnienia związane z teorią bezpieczeństwa państwa. Potrafią zdefiniować i wyodrębnić struktury systemu bezpieczeństwa państwa. Znają zasady tworzenia systemu bezpieczeństwa państwa w aspekcie możliwości występowania zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych. Znają procedury tworzenia planów bezpieczeństwa na różnych poziomach administracji rządowej i samorządowej. Potrafią interpretować i ocenić źródła zagrożeń w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające zajmować określone stanowiska w strukturach systemu bezpieczeństwa państwa. Znają obszar odpowiedzialności, kompetencji oraz zadań organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Sylwetka absolwenta kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe posiadać będzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności stosunków międzynarodowych, administracji, politologii, prawa, zarządzania i strategii, nauk wojskowych, a także historii, geografii, filozofii, języków obcych. etc. Zdobyta wiedza będzie potrzebna do poznania i analizowania najważniejszych zagrożeń występujących we współczesnym świecie zarówno w skali lokalnej, jak również narodowej, regionalnej i globalnej. Absolwent będzie znał aspekty prawne, procedury bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego na różnych poziomach, z uwzględnieniem planowania i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Ważnym elementem kształcenia będą praktyki, a także zdobywanie umiejętności pracy zespołowej. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielną lub zespołową pracę zawodową po ukończeniu studiów. Przygotowany będzie do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, w zespołach reagowania kryzysowego, w wojsku, w policji, w straży pożarnej, w służbie więziennej i innych.

BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE NOWOŚĆ!

Specjalność  stworzona z uwagi na sytuacją geopolityczną oraz rosnące zagrożenie przestępczością w strefach nadgranicznych. Zajęcia są prowadzone przez praktyków z Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Służby Celno-Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Kolei i wielu innych wybitnych specjalistów, którzy zgłębili to zagadnienie.